ScaryDreams

26 tekstów – auto­rem jest Sca­ryD­reams.

Waga.
I pan­na.
Wa­ga i panna.
Kom­bi­nac­ja pra­wie idealna. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 maja 2013, 23:57

Są ludzie, przy których czuję siłę. Ta siła na­pełnia mnie tak, że czuję, że mogę zro­bić czy po­wie­dzieć wszys­tko. Lecz gdy ich nie ma czuję się mała. Gar­stka ludzi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 kwietnia 2013, 14:03

Zmiany, zmiany, zmiany.
Nie pragnę te­go, jeżeli to ma oz­naczać nasz ko­niec. Ko­niec pięknych chwil, później­szych wspom­nień, twe­go wi­doku, śmie­chu, spoj­rze­nia. Nie chcę ta­kich zmian. Nie wpro­wadzą żad­ne­go sen­sowne­go rozwiązania. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 marca 2013, 23:47

Nie zna­my dnia, ani godzi­ny gdy zja­wi się On i po­rywie w naj­ciem­niej­szą otchłań. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 listopada 2012, 20:33

Po­daj­ni­ku wspom­nień, po­każ najpiękniejsze. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 15 października 2012, 00:25

Krwa­wa mery.
Dość!
Blis­kości nie da się kupić. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 września 2012, 23:39

Już nig­dy więcej nie chcę być tym piątym kołem u wozu.
Mam dość te­go trójkąta.
Li­nia prze­syłowa na­dal czyn­na, mi­mo naszych woli.
Ciągłe niepo­rozu­mienia, skar­gi, przyk­rości.
Cze­goś tu jed­nak bra­kuje.
Mnie nie ma. Wychodzę. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 września 2012, 22:59

Naj­trud­niej­sze do po­kona­nia są przeszko­dy, które sa­mi so­bie stworzymy. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 sierpnia 2012, 21:13

Dzieciństwo jest ta­kie beztroskie.
Roz­ma­wiasz z chłopa­kiem, uśmie­chasz się do niego, idziesz z nim za rękę, całujesz w po­liczek, przy­tulasz. I nikt Cię nie wyśmieje, nie wciśnie, że jes­teś za­kocha­na. Chłopak też się nie peszy. Po pros­tu możesz mieć zwykłego, niez­wykłego przy­jaciela. Tak zwyczajnie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 czerwca 2011, 00:10

To dla two­jego dobra.
Życie bez Ciebie chcesz naz­wać dobrem? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 marca 2011, 01:37

ScaryDreams

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ScaryDreams

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność